МЕТА, ЦІЛІ ТА СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ БФ "РІДНИЙ ЖИТОМИР"

1.Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров'я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співпраці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

2.Цілями Фонду є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права в указаних сферах, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

3.Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання:

3.1.сприяння здійсненню міжнародних, національних, регіональних і місцевих програм;

3.2.сприяння розвитку в сферах визначених п.2.1. даного Статуту в інтересах суспільства та/або захисту законних інтересів бенефіціарів;

3.3.надання допомоги в розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури.

4.Предметом діяльності Фонду задля досягнення мети та виконання статутних завдань є:

4.1.популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети, статутних завдань та символіки;

4.2.надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов'язаних з метою діяльності Фонду;

4.3.сприяння здійсненню меценатської діяльності;

4.4.участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов'язаних зі статутними завданнями;

4.5.участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів;

4.6.участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань;

4.7.отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;

4.8.проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу;

.4.9.встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв'язків.БФ рідний Житомир


1938
№ 8