Програма дій

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РІДНИЙ ЖИТОМИР»

Метою діяльності ГО «Рідний Житомир» (далі – Організація) є: об’єднання активних та свідомих громадян та суспільне реагування на протиправні рішення органів місцевого самоврядування або органів державної влади.

Для досягнення вказаної мети, основними завданнями та напрямами діяльності Організації є:

1. проведення всеукраїнських та локальних наукових конференцій, круглих столів, конкурсів, змагань з суспільно-актуальних питань;

2. надання безоплатної консультативної допомоги (юридичної, психологічної та ін.) малозабезпеченим верстам населення м. Житомира;

3. громадський контроль за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

4. здійснення просвітницької діяльності серед населення м. Житомира;

5. розробка та реалізації проектів, спрямованих на вирішення актуальних суспільних проблем у сфері малого підприємництва, освіти, охорони здоров’я, працевлаштування, екології міста, науки, транспорту, культури, соціального захисту молоді, пенсіонерів, інвалідів тощо;

6. суспільне реагування на протиправні рішення органів місцевого самоврядування або органів державної влади;

7. суспільне відстоювання актуальних та необхідних для територіальної громади міста Житомира проектів рішень в органах місцевого самоврядування та органах державної влади;

8. організація навчальних програм для молоді, спрямованих на розвиток у них лідерських, організаційних, аналітичних якостей;

9. допомога органам місцевого самоврядування м. Житомира в напрямку покращення благоустрою міста шляхом організації різноманітних акцій;

10. сприяння в організації організація культурних фестивалів, спортивних змагань як локального, так і всеукраїнського масштабу;

11. пропаганда правозахисних ідей, правове просвітництво;

12. сприяння покращенню стану захисту прав і свобод громадян, рівня поінформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку, та більш широкого кола пов'язаних із цим питань як теоретичного, так і прикладного характеру;

13. аналіз стану захисту прав людини;

14. сприяння наданню безоплатної допомоги (у тому числі юридичної) особам, чиї права були порушені;

15. сприяння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов'язані із захистом прав людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод;

16. участь у процесі прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування і доступу до правосуддя з питань, що стосуються захисту прав і свобод громадян України;

17. сприяння захисту прав місцевого самоврядування;

18. сприяння підвищенню рівня правової допомоги, що надається громадянам, підприємствам, установам, організаціям та іноземним фізичним і юридичним особам;

19. сприяння захисту прав та інтересів членів громадської організації, фізичних та юридичних осіб, інших громадських об’єднань шляхом їх представництва в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях України та інших держав, надання інформаційної, фінансової, організаційної, юридичної та методичної допомоги;

20. сприяння захисту законних прав та інтересів членів громадської організації, а також українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, що можуть бути порушені внаслідок рішень, дій або бездіяльності органів державної влади України чи їх посадових осіб;

21. сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

22. сприяння реалізації конституційних прав права шляхом внесення до органів державної влади, громадських об’єднань, відповідно до їх статутів, пропозицій про поліпшення їх діяльності, викривання недоліків в роботі, оскарження дій посадових осіб органів державної влади і громадських об’єднань;

23. сприяння забезпеченню можливостей своїх членів впливати на поліпшення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

24. розробка та подання на розгляд органів державної влади пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, включаючи всі її складові: парламентську, адміністративну, судову та реформу місцевого самоврядування; захисту конституційних норм, боротьби з корупцією;

25. формування та мобілізація громадської думки щодо спротиву незаконним діям органів влади, спрямованих на звуження обсягу конституційних прав і свобод громадян;

26. збирання, обробка та поширення інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку м. Житомира, зокрема, напрямів та перспектив демократизації різних сфер життя;

27. вивчення та аналіз реального стану та тенденцій розвитку суспільної свідомості громадян України, а також розробка на базі цього рекомендацій державним органам, політичним партіям та громадським об’єднанням щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя;

28. сприяння виданню бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників;

29. сприяння організації теле- та радіопрограм, Інтернет-ресурсів з метою розповсюдження інформації щодо роботи Організації та діяльності її членів;

30. сприяння розвитку та розширенню культурних зв'язків з урядовими та з неурядовими організаціями;

31. сприяння здійсненню інвестиційних проектів;

32. встановлення та вручення нагород членам Організації;

33. сприяння підвищенню рівня правової культури суспільства та розвитку правової освіти населення;

34. сприяння захисту професійних, творчих, наукових, правових, соціальних, економічних та інших інтересів населення.

1766
№ 4